Risikovurdering for Advokaten Marianne Sigfusson

efter § 7 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Formålet med risikovurderingen er at identificere og vurdere Advokaten Marianne Sigfusson’ risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme med henblik på at demonstrere forståelse for hvor og i hvilket omfang virksomheden er udsat for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Risikovurderingen skal foretages med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og omfatte risikofaktorer som er forbundet med klienter, produkter, transaktioner og geografiske områder.

Advokaten Marianne Sigfusson’ forretningsmodel er rådgivning ved ind- og udstationering af medarbejdere. Firmaet er ekstern konsulent for koncerner, som arbejder internationalt og udstationerer danskere til at arbejde i koncernens udenlandske enhed og indstationerer udlændinge til at arbejde i koncernens danske enhed.

Advokaten Marianne Sigfusson’ identifikation og vurdering af risici

Advokaten Marianne Sigfusson har med udgangspunkt i Europa-Kommissionens supranationale risikovurdering og Statsadvokaten for Særlig og International Kriminalitet (SØIK) identificeret følgende risikofaktorer for sagskategorier omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14 i hvidvaskloven:

  1. køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
  2. når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.
Ad 1) ved Advokaten Marianne Sigfusson’s behandling af sager om køb og salg af fast ejendom har virksomheden identificeret og vurderet følgende risici:
Det er ganske få køb/salg, der foretages om året og det er meget sjældent udenlandske klienter, der køber fast ejendom i Danmark. I og med at Marianne Sigfusson også udarbejder selvangivelser for de personer, som køber fast ejendom, er der indblik i deres økonomi og man kan vurdere om der er sammenhæng.
Ad 2) ved Advokaten Marianne Sigfusson’s behandling af finansielle transaktioner eller en transaktion vedrørende fast ejendom på en klients vegne og for dennes regning har virksomheden identificeret og vurderet følgende risici: De eneste finansielle transaktioner der foretages er oprettelse af familielån i forbindelse med familiehandler af fast ejendom eller forældrekøb/salg. De involverede personer er i forvejen identificerede som mangeårige klienter eller personer som Marianne Sigfusson har haft et mangeårigt kendskab til (familie og venner).

Advokaten Marianne Sigfusson har på baggrund af den iboende risiko i virksomhedens forretningsmodel, og uden at inddrage risikobegrænsende faktorer som f.eks. procedurer og politikker identificeret og vurderet de ovennævnte risici ved virksomhedens behandling af sager omfattet af hvidvaskloven.

Denne risikovurdering skal løbende opdateres, hvilket betyder, at den skal opdateres ved væsentlige ændringer i risikoforholdene, herunder ved ændringer af forretningsmodellen som f.eks. ændringer i sammensætning af klienter og produkter. Risikovurderingen opdateres mindst en gang om året.