About / Om Advokaten

Generelt

Advokaten Marianne Sigfusson er etableret på følgende adresse:

Hauser Plads 16 B st
DK-1127 Copenhagen K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33 11 22 70 og på e-mailadressen marianne@sigfusson.dk.

Vores CVR-nummer er: 21286192.

Advokaten Marianne Sigfusson er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokaten Marianne Sigfusson har klientbankkonti i Nordea Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaten Marianne Sigfusson er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaten Marianne Sigfusson har ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos TRYG.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokaten Marianne Sigfusson uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaten anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaten Marianne Sigfusson samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokaten Marianne Sigfusson har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaten Marianne Sigfusson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Salær

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra den anvendte tid.

Advokatydelse per time DKK 1600 eksklusiv moms, DKK 2000 inklusiv moms
Administration, regnskab og lignende DKK 660 eksklusiv moms, DKK 825 inklusiv moms

Der kan aftales fast pris i specifikke sager, ligesom anden form for afregning kan aftales.

Fortrydelsesret

Kunden kan fortryde købet af en ydelse, hvis det anmeldes senest 14 dage efter aftalens indgåelse.
Skal levering ske inden de 14 dage er gået, kan det ske mod afkald på fortrydelsesfristen.

Klage

I tilfælde af en tvist om salær eller et ønske om at klage over Advokaten Marianne Sigfussons adfærd kan henvendelse ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

GDPR

Underretning om indsamling af personoplysninger

Hvidvask og PEP

Politik
Risikovurdering
Procedure
Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer